Мы в соцсетях

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Православный календарьПодписка на рассылку

Введите ваш email адрес:

Записки и пожертвования
Схема проезда
Записки и пожертвования
Схема проезда

Анонсы событий

В данном разделе обьявляются праздники и различные мероприятия,которые в ближайшее время пройдут в Крыпецком Монастыре

Святыни

Святыни Крыпецкого монастыря

Собор Рождества И.П.

Собор Рождества Иоанна Предтечи

Храм Святителя Николая

Храм Святителя Николая

История Крыпецкого монастыря

История Крыпецкого монастыря

Фотоальбомы Крыпецкого монастыря

Фотоальбомы Крыпецкого монастыря

Видео Крыпецкого монастыря

Видеозаписи Крыпецкого Монастыря

Песнопения Крыпецкого монастыря

Песнопения Крыпецкого монастыря25 августа 2022 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был утвержден тест акафиста преподобному Савве Крыпецкому

 DSC_1381.JPGТекст акафиста преподобному Савве, Крыпецкому чудотворцу, был утвержден на заседании Священного Синода 25 августа 2022 года (журнал № 78).

Акафист преподобному Савве, Крыпецкому чудотворцу

Кондак 1

Возбра́нный чудотво́рче и уго́дниче Христо́в, преподо́бне о́тче наш Са́вво, похва́льная прино́сим ти, моли́твенницы твои́, творя́ще всечестну́ю па́мять твою́; ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас бед и скорбе́й свободи́, зову́щих: Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Икос 1

А́нгелов Госпо́дь, прови́дев твое́, преподо́бне, равноа́нгельное житие́, приведе́ тя от чужды́я страны́, и просвети́ тобо́ю преде́лы на́ша. Сего́ ра́ди и мы срета́ем тя глаго́люще:

Ра́дуйся, челове́че, от Бо́га к нам по́сланный;

ра́дуйся, страну́ полу́нощную твои́м прише́ствием озари́вый.

Ра́дуйся, звездо́, от восто́ка нам возсия́вшая;

ра́дуйся, заре́, в темноте́ пребыва́ющих освети́вшая.

Ра́дуйся, дом оте́ческий и сро́дники оста́вивый;

ра́дуйся, всю красоту́ мирску́ю Христа́ ра́ди презре́вый.

Ра́дуйся, о́тче, от Святы́я Горы́ Афо́на во Псков прише́дый;

ра́дуйся, о́бразе и пра́вило жития́ и́ноческаго.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 2

Ви́дя в себе́ призва́ние от Бо́га уедине́нное житие́ проводи́ти, потща́лся еси́ при́сно уго́дная Ему́ твори́ти, в пусты́ни Бо́гу взыва́я: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум Боже́ственный наста́ви тя, Са́вво, о́тче наш, оста́вити оте́чество твое́; ты же во град Псков прише́л еси и во оби́тели Рождества́ Пресвяты́я Богоро́дицы водвори́лся еси́, во е́же та́мо и́ноческия по́двиги подъя́ти. Сего́ ра́ди восхваля́ем тя си́це:

Ра́дуйся, свеще́ пла́мене Боже́ственнаго;

ра́дуйся, сия́ние чистоты́ небе́сныя.

Ра́дуйся, ум Христо́в от ю́ности име́вый;

ра́дуйся, за́поведи Бо́жия свя́то соблюда́вый.

Ра́дуйся, и́ноческаго пра́вила исполни́телю;

ра́дуйся, по́двигом до́брым подвиза́выйся.

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми я́ко крило́ма возлете́вый к Бо́гу;

ра́дуйся, угото́вивый себе́ в жили́ще чи́стое Ду́ху Свято́му.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 3

Си́ла смире́ния твоего́ сокры́ тя, преподо́бне, от тще́тных похва́л челове́ческих во оби́тели преподо́бнаго Евфроси́на, с ни́мже возжела́л еси́ пе́ти: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я послуша́ние кре́пкое, во оби́тели преподо́бнаго Евфроси́на вся повеле́нная тебе́ исполня́л еси́ благопоко́рно. Сего́ ра́ди вопие́м ти такова́я:

Ра́дуйся, и́ноче, к по́двигом ре́вностный;

ра́дуйся, труды́ ко трудо́м приложи́вый.

Ра́дуйся, к наста́внику твоему́ храни́вый повинове́ние;

ра́дуйся, в послуша́нии твое́м возрасти́вый смире́ние.

Ра́дуйся, ше́ствовати путе́м вели́каго Евфроси́на возревнова́вый;

ра́дуйся, на мно́гия труды́ себе́ неукло́нно покори́вый.

Ра́дуйся, ревни́телю послуша́ния во мла́дости;

ра́дуйся, украше́нный доброде́тельми в ста́рости.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 4

Бу́рею жития́ мирска́го отягча́емии, удивля́емся, егда́ дерза́ем уразуме́ти, ка́ко непроходи́мую пусты́ню соде́лал еси́ я́ко крин цвету́щую, и в ней сла́достно пел еси́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав от ученико́в преподо́бнаго Евфроси́на и от окре́стных жи́телей, я́ко ме́сто есть безлю́дное, Кры́пец имену́емое, на пятьна́десять по́прищ отстоя́щее, восхоте́л еси́ в ме́сте том уедини́тися и осо́бь порабо́тати Бо́гу. Сего́ ра́ди приими́ от нас похвалы́ таковы́я:

Ра́дуйся, Христо́в учениче́ пусты́нный;

ра́дуйся, вои́стинну избра́нниче Бо́жий.

Ра́дуйся, в по́двизе твое́м от Го́спода по́мощь прие́мый;

ра́дуйся, благода́ти Бо́жия вмести́лище до́брое.

Ра́дуйся, пусты́ннаго жития́ насажде́ние;

ра́дуйся, возлюби́вый сла́дость уедине́ния.

Ра́дуйся, вме́сто жите́йския молвы́ моли́тву избра́вый;

ра́дуйся, моли́твою пусты́ню в храм Бо́жий претвори́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 5

Благосве́тлый свети́льник яви́лся еси́ во тьме, сия́я в пусты́ни Кры́пецкой, егда́ сокры́лся еси́ та́мо Бо́га ра́ди, да Тому́ еди́ному послу́жиши а́нгельски, Тому́ всеце́ло порабо́таеши с пе́снию: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя учи́тель твой, преподо́бный Евфроси́н, я́ко соверше́ннаго послуша́ния испо́лнился еси́, о́тче Са́вво, и слы́шав тя жа́ждуща уедине́ния в пусты́ни, уразуме́ в жела́нии твое́м внуше́ние Свята́го Ду́ха, и на по́двиг но́вый благослови́ тя, рек: иди́ с ми́ром. Те́мже мы вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Еди́наго в Тро́ице Бо́га служи́телю;

ра́дуйся, бесо́в из пусты́ни твоея́ прогони́телю.

Ра́дуйся, храни́телю нелицеме́рнаго послуша́ния;

ра́дуйся, блюсти́телю наста́внича благослове́ния.

Ра́дуйся, гро́ме на диа́вола возгреме́вый;

ра́дуйся, искуше́ния бесо́вская отрази́вый.

Ра́дуйся, по́стническими по́двиги себе́ зело́ укрепи́вый;

ра́дуйся, уедине́нным моле́нием оби́льную благода́ть стяжа́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 6

Пропове́дник Бо́жия сло́ва был еси́, егда́ прихожда́ху к тебе́ окре́стнии жи́телие, послу́шати душеполе́знаго уче́ния твоего́, и́хже поуча́л еси́ отчужда́тися всех мирски́х сла́достей, и в чистоте́ и целому́дрии проводи́ти вре́мя жития́, взыва́юще к Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́вый в пусты́ни свет ве́ры твоея́ мно́гия боголю́бцы привлече́ ко и́ноческому жи́тельству: ты же с любо́вию всех срета́я, храм воздви́гл еси́ во сла́ву Христа́ Бо́га, и возлю́бленнаго ученика́ Его́ Иоа́нна Богосло́ва, и наставле́ние и́ноком препо́дал еси́. Тебе́ у́бо, я́ко богому́дрому наста́внику, возглаша́ем си́це:

Ра́дуйся, всех притека́ющих во оби́тель твою́ с любо́вию приима́вый;

ра́дуйся, оста́вивших мир Христа́ ра́ди я́ко птенцы́ под криле́ собира́вый.

Ра́дуйся, ничто́же свое́, но вся о́бща име́ти повеле́вый;

ра́дуйся, любо́вь нелицеме́рну между́ собо́ю всем запове́давый.

Ра́дуйся, в житии́ сем смире́ние ве́лие храни́ти наказу́яй;

ра́дуйся, от нечистоты́ грехо́вныя удержава́тися науча́яй.

Ра́дуйся, кро́тости и смире́ния Христо́ва и́стинный подража́телю;

ра́дуйся, путе́м Христо́вым житие́ твое́ проше́дый.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 7

Хотя́ приложи́ти до́брое тща́ние ко устрое́нию бра́тства и́ноческаго, созда́л еси́ храм во и́мя возлю́бленнаго ученика́ Христо́ва, и сам яви́лся еси́ оте́ц и наста́вник всем собра́вшимся к тебе́ христолю́бцем, с ни́ми вку́пе воспева́я: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́выя твоя́ по́двиги зря́ще, нача́ша к тебе́, блаже́нному отцу́, приходи́ти христолюби́вии пско́встии лю́дие, на сооруже́ние оби́тели ми́лостыню мно́гу подава́юще; ты же, поста́вив Кассиа́на и́нока во игу́мена оби́тели и свободи́вся от дел правле́ния монасты́рскаго, поуча́л еси́ приходя́щих к тебе́ сло́ву Бо́жию. Сего́ ра́ди ублажа́ем тя си́це:

Ра́дуйся, всесве́тлый свети́льниче;

ра́дуйся, мона́хов наста́вниче.

Ра́дуйся, чистоты́ селе́ние;

ра́дуйся, Христо́во благоуха́ние.

Ра́дуйся, я́ко ча́дом оте́ц, собра́нным и́ноком завеща́ние да́вый;

ра́дуйся, я́ко па́стырь до́брый, заблужде́ние от ове́ц свои́х отгна́вый.

Ра́дуйся, от труда́ рук твои́х а́лчущия пита́вый и жа́ждущия пои́вый;

ра́дуйся, во святе́й оби́тели твое́й дом призре́ния бе́дных учини́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 8

Стра́нное чу́до ви́дим на тебе́, преподо́бне, ка́ко просла́ви тя Бог еще́ на земли́ небе́сною сла́вою: зане́ рабо́тал еси́ Ему́ со стра́хом, радуя́ся с тре́петом. Те́мже благода́рственно вопие́м Ему́: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь был еси́ в вы́шних, преподо́бне Са́вво, и содержа́л еси́ тве́рдо уста́вы оби́тели твоея́: сего́ ра́ди возбрани́л еси́ боля́щей княги́не пско́вской в монасты́рь твой вни́ти, му́жа ея́ прие́м, само́й же препода́в благослове́ние, оба́че исцели́л еси́ ю́ вне врат монасты́рских. Те́мже прославля́юще Го́спода, дарова́вшаго тебе́ дар таковы́х чуде́с, прино́сим ти похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, си́лою Бо́жиею исцеле́ния подава́яй;

ра́дуйся, дар чудотворе́ния от Христа́ прие́мый.

Ра́дуйся, неду́гов душе́вных и теле́сных цели́телю;

ра́дуйся, осла́бу нам да́руяй в боле́знех на́ших.

Ра́дуйся, муже́й, приходя́щих в оби́тель, с любо́вию срета́вый;

ра́дуйся, и́ноки от зре́ния жен стро́го огражда́вый.

Ра́дуйся, уста́ва монасты́рскаго попечи́телю стро́гий и неукло́нный;

ра́дуйся, не наде́яся на кня́зи, на лице́ си́льных земли́ не воззре́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 9

Вся́кая ве́рных душа́ удиви́ся бога́тству благода́ти, да́нныя тебе́ от Бо́га Вседержи́теля, и си́лу чуде́с твои́х благогове́йно просла́ви: ты бо во пло́ти сый, возыме́л еси́ власть над ду́хи нечи́стыми. Сего́ ра́ди чудоде́ющему во всех Бо́гу вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́йство челове́ческое не мо́жет изрещи́ промышле́ния Бо́жия о тебе́, ка́ко просла́ви тя, све́тла носи́теля све́та Христо́ва в земли́ на́шей. Мы же, свя́тость твою ве́рою почита́юще, свя́тче Бо́жий, вопие́м тебе́ си́це:

Ра́дуйся, луче́ Со́лнца Пра́вды, преде́лы гра́да Пско́ва озари́вшая;

ра́дуйся, мно́гих гре́шников ко спасе́нию наста́вивый.

Ра́дуйся, исто́чниче, вся́кое нече́стие омыва́яй;

ра́дуйся, благоче́стием сердца́ правосла́вных напая́яй.

Ра́дуйся, жесто́кою стезе́ю ми́ра сего́ к Небе́сным врато́м проше́дый;

ра́дуйся, за по́двиги земны́я твоя́ получи́вый на Небесе́х воздая́ние.

Ра́дуйся, хра́брый во́ине Царя́ Небе́снаго, враги́ неви́димыя побора́яй;

ра́дуйся, благоуха́нный кри́не, в Небе́сных вертогра́дех процвета́яй.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ ду́ши челове́ческия, учи́л еси́ покая́нию лю́ди мирски́я, та́кожде и по преставле́нии твое́м не оставля́еши всех вразумля́ти, я́коже слы́шати нам и от гро́ба твоего́ глас учи́тельный, да в чистоте́ се́рдца на́шего пое́м Христу́: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ оби́тели твое́й, Са́вво, о́тче наш, те́мже разбо́йников, дерзну́вших монасты́рь твой разори́ти, устраши́л еси́ явле́нием жезла́ твоего́, и на покая́ние наста́вил еси́ тех, да воспева́ют си́це:

Ра́дуйся, о лю́дех гре́шных вы́ну пеки́йся;

ра́дуйся, оби́тель свою́ до́бре храня́й до ны́не.

Ра́дуйся, разбо́йников ка́ющихся не презре́вый;

ра́дуйся, от греха́ к покая́нию обраща́яй.

Ра́дуйся, при́сный предста́телю у Престо́ла Вседержи́теля;

ра́дуйся, подража́телю милосе́рдия Отца́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, сокро́вище любве́ и ми́лости боже́ственныя;

ра́дуйся, и́стинный па́стырю душ челове́ческих.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 11

Пе́ние благода́рственное воспева́ем, сла́вяще и́стинное твое́ о душа́х людски́х попече́ние, я́ко поми́ловал еси́ лю́ди, забы́вшия Бо́га, и приве́л еси́ их вку́пе с собо́ю, Са́вво о́тче, пе́ти песнь: Аллилу́иа.

Икос 11

Светопода́тельна свети́льника, под спу́дом лет шестьдеся́т скрыва́емаго, яви́ Бог ученико́м твои́м, и́же при строе́нии хра́ма обрето́ша мо́щи твоя́. Мы же, моще́м честны́м покланя́ющеся, со благодаре́нием и ра́достию взыва́ем ти си́це:

Ра́дуйся, по преставле́нии твое́м нас гре́шных не оста́вивый;

ра́дуйся, класы многопло́дныя хле́ба жи́зни возрасти́вый.

Радуйся, мо́щи твоя́ нам, я́ко драгоце́нную святы́ню, дарова́вый;

ра́дуйся, от моще́й твои́х всем то́ки исцеле́ний испуща́яй.

Ра́дуйся, челове́ка, я́звою умре́ти хотя́ща, моли́твою возста́вивый;

ра́дуйся, боле́зни зу́бныя, тряса́вицы и беснова́ния врачу́яй.

Ра́дуйся, прикоснове́нием ко гро́бу твоему́ прогна́вый я́зву смертоно́сную;

ра́дуйся, к лю́дем немощны́м, тебе́ зову́щим, приника́яй сострада́тельно.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 12

Благода́ть изоби́льную и ве́лие дерзнове́ние ко Христу́ стяжа́л еси́, Са́вво о́тче, сего́ ра́ди не оста́ви нас, творя́щих всечестну́ю па́мять твою́, и не забу́ди нас гре́шных в жи́зни сей и в бу́дущем ве́це, пою́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще святу́ю и подви́жническую па́мять твою́, преподо́бне о́тче, про́сим тя мы, досто́йнии вся́каго осужде́ния и му́ки: да не возда́ст нам Судия́ Пра́ведный по дело́м на́шим, но да яви́т нам человеколю́бие Свое́. Сего́ ра́ди вопие́м к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, о́тче, во Христе́ ве́чно пребыва́яй;

ра́дуйся, чистоты́ небе́сныя преди́вное сия́ние.

Ра́дуйся, сла́во земли́ Пско́вския;

ра́дуйся, ка́меню ве́ры несокруши́мый.

Ра́дуйся, сто́лпе терпе́ния в беда́х незы́блемый;

ра́дуйся, пусты́ни твоея́ вели́кое украше́ние.

Ра́дуйся, звездо́ во мра́це жития́ мирска́го;

ра́дуйся, моли́твами твои́ми нас избавля́яй от лука́ваго.

Ра́дуйся, преподо́бне Са́вво, о́тче преблаже́ннейший.

Кондак 13

О преподо́бне о́тче наш Са́вво, приими́ сие́ моле́ние смире́нное, и вознеси́ е́ на же́ртвенник Бо́жий, да прости́т Госпо́дь вся на́ша согреше́ния, и да сподо́бит нас спасе́ния ве́чнаго, вопию́щих Ему́: Аллилу́иа.

Молитва

 

О преподо́бне о́тче Са́вво, пусты́нный подви́жниче, в телеси́ А́нгеле, во́ине Христо́в до́блественне, ве́ры пра́вило, Це́ркви утвержде́ние, благоче́стия о́бразе, доброде́телей свети́ло, трудо́в поста́, воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия предводи́телю, помо́щниче всем нужда́ющимся, стра́нствующим вождю́, пла́вающим ко́рмчию, обурева́емым приста́нище, ослабева́ющим по́моще, оби́димым заступле́ние, печа́льным утеше́ние, вдови́цам и си́рым покро́ве, а́лчущим пита́ние, наги́м одея́ние, пла́чущим утеше́ние, боля́щим исцеле́ние, ненаде́ющимся наде́яние, христиа́н всех хода́тайство, предста́тельство и защище́ние! При́зри ми́лостивно на ны, припа́дающия ко свято́му о́бразу твоему [или́ к святы́м моще́м твои́м], внемли́ моли́твам на́шим и пода́ждь коему́ждо от нас благопотре́бная, проси́мая от тебе́. Ве́мы, свя́тче Бо́жий, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Влады́це Христу́ Бо́гу, и, ели́ка а́ще воспро́сиши у Него́, да́стся нам. А́ще же и недосто́йни есмы́ благода́ти Его́, оба́че твоя́ моли́тва да сотвори́т ны ея́ досто́йны, мно́го бо мо́жет приле́жная моли́тва пра́веднаго, я́коже рече́ апо́стол. Сам у́бо ты воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, неве́рныя просвети́, еретики́ обрати́, заблу́ждшия в нас от Правосла́вия к позна́нию и́стинныя ве́ры наста́ви, всей же Це́ркви исхода́тайствуй мир и святы́ню, единомы́слие в ве́ре, умо́в благопостоя́ние, преспе́яние в благоче́стии, единоду́шие в братолю́бии, ве́рность ко оте́честву, нача́льствующим пра́вду и су́д, роди́телем благопопече́ние о ча́дех, ча́дом же страх и послуша́ние, де́вствующим чистоту́ и целому́дрие, бра́чным же ве́рность и непоро́чность ло́жа; всем же нам зре́ние грехо́в свои́х и покая́ние, ка́ющимся проще́ние, в злоключе́ниих же терпе́ние и упова́ние, в наде́жде же спасе́ние да́руй. Изба́ви же всех нас от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни и нападе́ния вра́жия, от тлетво́рных ветр и смертоно́сныя я́звы, от напра́сныя сме́рти и вся́каго зла, да, та́ко вси тобо́ю просвеща́еми, наставля́еми, утеша́еми, утвержда́еми и сохраня́еми, сла́вим просла́вившаго тя Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ предста́тельство, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

 

 
Расскажите о статье знакомым